Ticari işletme hukuku nedir?

Ticari işletme hukuku “ticari işler” ilkesine dayanır. Ticari işletme, işletme tarafından belirlenen sınırların üzerinde gelir elde etmek amacıyla faaliyetlerini sürekli ve bağımsız olarak yürüten bir işletmedir. Ticari işletmelerle esnaf işletmeler arasındaki sınırlar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan kararnamelerde belirtilmiştir. Bir ticari işletme, içerdiği varlıkların devrinin ayrı bir tasarrufuna gerek kalmaksızın bir bütün olarak devredilebileceği gibi başka yasal işlemlere de konu olabilir. Varlık veya işletmeyi devralan kişi ile varlık ve yükümlülükleri, alacaklılara bildirdiği veya ilân ve ilân yaptığı tarihten itibaren işteki varlık veya borçlarından sorumludur. Ticari işletmelerin kayıtları ticaret sicil gazetelerinde yapılmaktadır.

Ticari İşletme Hukuku Nasıl İşler?  

 

Ticaret hukuku, tacirlerin hukuk çerçevesindeki haklarını koruyan hukuk koludur. Malların üretimi, değişimi ve tüketimi ile ilgili tüm faaliyetlere ticaret denir. Ticaret kuralları ticaret hukukunu içerir. Ticari faaliyetin temel birimi girişimdir. İşletme, ticari işletme veya ticari işletme olabilir, ancak asıl ticari faaliyet ticari bir işletmedir. Ticaret hukuku, ticari işletme ve ticari işletmelere ilişkin kurallar bütünüdür. Temel kurallar 6102 sayılı TTK’da yer almak ile birlikte, diğer kanunlarda da ticaret hukukuna ilişkin kurallar yer almaktadır.  

Ticari İşletme Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?  

Bir işletmeyi dört unsuru olan bir ticari işletme olarak görmek gerekli ve yeterlidir: ekonomik faaliyet, süreklilik, bağımsızlık ve yeterlilik. Bu unsurlar her işletme için gereklidir ve bunlardan biri olmadan bir işletme ticari işletme olarak kabul edilemez. Bu dört unsur bir arada bulunur ve ticari işletme unvanı otomatik olarak elde edilir. Bunlardan herhangi birini kaybetmek, ticari girişimin adını otomatik olarak kaybeder. Ticari işletme hukuku temel ilkeleri de şu şekildedir;  

İktisadi Faaliyetler  

Yürütülen ticari faaliyetler yoluyla gelir elde etmeyi amaçlar. Örneğin, inşaat halindeki bir hayır kurumuna kum taşımak için kendi kamyonunu kullanan bir kişinin faaliyeti ekonomik değildir. Faaliyet için gelir elde etmek gerekli değildir. Faaliyetin ekonomik niteliği, rekabet veya müşteri edinme nedeniyle kayıp veya maliyet bedelinden satıştan etkilenmez.  

Devamlılık  

Bu, etkinliği organize bir sanat haline getirmek ve profesyonelce yapmak demektir. Kısa da olsa belirli bir zaman diliminde sürekliliği hesaplanarak planlanan bir faaliyet bu anlamda süreklidir. Örneğin bir köprünün inşasının iki yıl süreceğini anlamak için yapılan çalışmalar süreklidir. İşin niteliğinden kaynaklanan kesinti, süreklilik unsurunun varlığını sona erdirmez. Örneğin sadece yazın çalışan bir turizm işletmesinde, un değirmenleri hasat mevsimine göre sürekli çalışır.  

Bağımsızlık  

Bir işletmenin başka bir işletmenin istek ve işlemlerinden bağımsız olarak iç ve dış ilişkilerde işlem yapabilme yeteneğidir. Bağımlı işletme ticari işletme sayılmaz. Örneğin oto serviste şubeler, depolar ve tamirhaneler bağımsız değildir.  

Kapasite  

Kapasite boyutu, satıcı etkinliğini aşmalıdır. El emeği yerine nakdi sermayeye dayalı olmalı, elde edilen gelir ticari işletme sahibini geçindirmeye yetecek düzeyde olmalı, birinci sınıf bir tacir sayılmalı ve denge sağlama yükümlülüğüne esas olmalıdır.  

Ticari İşletme Hukukunda Şube ve Merkez  

Kural olarak, bir tüccarın bir ticari işletmesi ve faaliyetlerini yürüttüğü bir iş yeri vardır. Aynı tüccarın birden fazla işletmesi varsa, ilişkileri belirlemek önemlidir. Her ticari işletmenin bir merkezi vardır. İşletmenin tüm faaliyetlerinin aynı yerde gerçekleşmesinde bir sorun yoktur. Öte yandan işletmenin idari, hukuki ve ticari faaliyetleri üretim faaliyetlerinden farklı yerlerde yürütülüyorsa işletmenin idari, hukuki ve ticari faaliyetleri farklı yerlerde yer almaktadır. Kurumsal toplama ve geliştirme, işletmenin merkezidir.   

 

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul