Şirketler hukuku nedir?

Ticaret hukuku bünyesinde bulunan Şirketler hukuku, ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, devredilmesi, tasfiyesi, bölünmesi ya da tür değiştirmesi gibi konularda dair normları ihtiva edilmekte ve ticaret şirketleri ile alakalı hukuki ilişkileri incelemekte olan bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkemizde 1926 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Ticaret hukukunun alt dalı haline gelen Şirketler hukuku, en son halini 2011 yılında 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğü girmesi ile neticesini almıştır. Şirketler hukukuna ait hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 124. ila 644.maddeleri arasında bulunmaktadır. Adi şirketler ile alakalı hükümler ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 620. ila 644.maddeleri arasında düzenlenerek hayatımıza girmiştir. 

Şirketler Hukuku Nedir?

Ticaret hukuku, ticaret ile ilgili faaliyetleri düzenleyen, yürürlükte olan mevzuatların bütünü olarak karşılamak için oluşturulmuştur. Özel hukukun bir alt dalı olarak ticaret hukuku, borçlar hukukuyla yakından bağlantılı olsa da temel noktalarda aslında birbirlerinden ayrılmaktadır. 

Ticaret hukukunun temel kaynağı, 2001 tarihli 4721 sayılı Medeni Kanun’un ayrılmaz bir parçası olarak 2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretim ve tüketim arasında tıpkı bir köprü görevi gören ticaret, ekonomik faaliyetlerin üretim, değişim, tüketim ve bölüşüm gibi pek çok sayıda unsuru içerisinde tutmaktadır. Bundan dolayı ticari faaliyetlerden daha geniş bir kapsama sahiptir. Burada bahsi geçen ticari ilişkilerin zedelenmemesi, bozulmaması gibi ilişkileri düzenlemek adına kurulmuştur. Şirketler hukuku da bu aşamada kendi içerisinde belirlenen kurallara göre ticari faaliyetleri denetler. Buna göre şirketler hukukunun tanımını bir daha yapmamız gerekirse ticari faaliyetlerde bulunma imkânına sahip olan her biri ayrı bir tüzel kişiliği olan ve bir tacir olan ticaret ortaklarının kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, kuruluşlarının ardından gelen idareleri, ortakları, temsilleri, şirketin sona ermesi ve tasfiyeleri gibi konuları detaylı olarak incelemektedir. 

Şirketler Hukuku Nasıl İşler?

Şirketler hukuku, ticari ilişkilerin sağlam bir zeminde yapılması amacı ile ortaya çıkmıştır. Burada ortaya çıkan tarafların anlaşmazlıklarına çözüm üretmek adına belirli kanunlara göre hareket edilmesini sağlamaktadır. Şirketler hukuku kapsamında ticaret davaları, Ticaret hukuk kapsamında ele alınmaktadır. Asliye ticaret mahkemelerince buradaki davalar ele alınır. Şirketler hukukunda davalı olan tarafların anlaşmazlıklarını çözmeleri için detaylı ve titiz bir çalışma yürütülmesine ihtiyaçları bulunmaktadır. Bundan dolayı alanında uzman bir yetkili ile çalışmaları gerekmektedir. Bu süreçlerin nasıl ilerlediği ya da davaların nasıl açıldığı, dava süreçleri gibi özel konular her davada özel olarak ilerlemektedir. Şirketler hukukuna göre anlaşmazlık yaşadığınız konularda hukukun yardımı ile kolayca sorunlarınızı çözebilirsiniz.

Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketler hukukuna göre bazı temel ilkelerde bahsedilmektedir. Buna göre;

  • Şirket türü adi şirkettir ve adi şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. 
  • Kooperatif kanununda düzenlenen ortaklık türü kooperatif ortaklıkların ise tüzel kişilikleri bulunmaktadır. 
  • Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketlerin hepsinin tüzel kişilikleri bulunmaktadır. Hepsi ticaret siciline göre tescil edilmiştir. Tüzel kişilik kazanmakta ve kazandıkları andan itibaren kurulmuş olduklarından tacir sıfatlarını da barındırırlar. 
  • Şirketler hukukunda şirketler kendi içerisinde farklı kategorilere göre düzenlenmiştir. Örneğin; şahıs şirketleri, kolektif şirketler, adi komandit şirketler, sermaye şirketleri, anonim şirketler, limited şirketler, sermayesi paylara bölünen komandit şirketler, 

Ticaret hukuku içerisinde yer alan şirketler hukukun temel ilkeleri yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Şirketler hukuku kendi içerisinde kategorilere ayrılmış bu şirketler ile ilgili işlemleri düzenler, ortaya çıkan anlaşmazlıklara kendi içerisinde yer alan kanunlara göre düzenlemeler ve çözümler üretir. İlgili tarafların mantıklı ve düzenli bir zeminde ticari faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olur. 

Limited şirket kuruluşu için gerekli minimum sermaye nedir?

2022 yılı için minimum sermaye tutarı 10.000 TL’dir.

Limited şirkette en az kaç ortak/en fazla kaç ortak bulunabilir?

Limited şirket en az bir en fazla elli ortak ile kurulur.

Kooperatif şirket en az kaç ortakla oluşturulabilir?

En az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kooperatif şirket kurulur.

Anonim şirket en az kaç kişi ile kurulur?

Anonim şirket en az bir kişi ile yeterli sermaye katılımı ile kurulur.

 

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul