Sağlık hukuku nedir?

Sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet sunan kurumların hakları ile bu alanda hizmet sunan kişilerin haklarıyla ilgilenen hukuk dalıdır. Doktorlar ve hastalar sağlık alanında bir çok haklara sahiptir. Hastaların bu konuda haklarını kaybetmemeleri için bilinçli hareket etmeleri ve haklarını bilmeleri önemlidir. Dünya üzerinde yaşayan tüm insanların en temel hakkı yaşama hakkıdır. Bir kişinin de tüm yasal haklarını kullanabilmesi için sağlıklı olması gerekir. Sağlık hukuku disiplini, bireyin bu hakkının korunması alanıdır. Sağlık kanunları, hastalar ile doktorlar arasında çıkabilecek sorunları önlemek, problemler ortaya çıktığında insanları kanuna uygun olarak korumak ve genel olarak hastalar ile doktorlar arasındaki ilişkiyi korumak için oluşturulmuştur.  

Sağlık Hukuku Nasıl İşler?  

Sağlık Hukuku, hastalara, özel muayenehanelere ve hastanelerin yükümlülüklerine uygulanacak tıbbi müdahalelerin koşullarını belirler. Sağlıkla ilgili kural ve düzenlemeler kanun, kararname ve yönetmelikler çerçevesinde düzenlenir. Bu nedenle, sağlık hukuku kapsamında hasta ve doktorların hak ve yükümlülüklerini korumaya çalışılır. Hekimin görevlerinden biri de tıbbi müdahalelerin hukuka uygun hale getirilmesi için talimat vermektir. Hekimler, tedavinin risklerini ve yararlarını hastalara ayrıntılı ve net bir şekilde açıklamalıdır. Etik kurallara bağlı olmayan hekimler; bu alanda meydana gelen tüm tedavi, teşhis veya muayene hatalarından sorumlu tutulmalıdır.  Ayrıca yasal çerçevede yapılan aydınlatmaya hastanın gönüllü rızası ile tedavi uygulanmalıdır. Kimin aydınlandığı, aydınlanmanın zamanı ve aydınlanmanın içeriği bir doktorun mesleğini yasal olarak yürütmesi açısından önemlidir.  

Sağlık Hukuku Temel İlkeleri Nelerdir?  

Sağlık hukuku alanında pek çok hüküm bulunmasına rağmen, Anayasada yer alan bazı ilkeler aslında sağlık mevzuatının temelini oluşturmaktadır. Örneğin anayasada bireyin yaşam hakkı ve sağlık hakkı temel bir anayasal hak haline gelmektedir. Anayasa’nın “Sağlık Hizmetleri ve Çevre Koruma” başlıklı 56. maddesinde herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı olduğu belirtilmektedir. “Sağlık hakkı” ile “sağlıklı yaşam hakkı”, bireyin anayasası ile güvence altına alınan en temel haklardan biridir ve bu, eşit koşullar altında hizmet almaya hak kazananlar arasında ayrım yapılmaması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle hasta hakları temel olarak, bilimsel ilke ve deneyimlere uygun bir sunum ve teşhis edilen bir hastalığa en uygun tedavinin uygulanmasında tıbbın ortaya koyduğu normların titizlikle uygulanmasından oluşur.   

Tıbbi Müdahale  

Tıbbi müdahale, en basit teşhis ve tedavi yöntemlerinden en şiddetli cerrahi müdahaleye kadar, doğrudan veya dolaylı tedavi için tıp mesleğini uygulamaya yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilen herhangi bir faaliyettir. Bu nedenle tıbbi müdahale, yetkili kişinin tıp bilimi kurallarına uygun olarak teşhis, tedavi ve koruyucu faaliyetlerini kapsar. Bir tıbbi müdahalenin yasallığından söz edilebilmesi için tıbbi müdahalenin varlığı, hastanın rızası, tıbbi müdahalenin tıbbi müdahalede bulunan kişi tarafından onaylanması gibi koşulların sağlanması gerekmektedir. Diğer bir kavram ise Tıbbi malpraktis’dir. Bu kavram yanlış tedavi uygulamalarını ifade etmektedir. Bu durum, teşhis, tedavi, bakım ve tedavi sonrası bakım sırasında olumsuz sonuçlar doğurur ve hastaların sağlığını ve yaşamını doğrudan etkiler.   

Hekim Hatasında Açılabilecek Davalar  

Kötüye kullanım, borçlar hukuku içerisinde değerlendirilerek haksız fiil ve sözleşmeye aykırılık teşkil eder. Yargıtay, özel hastanelerde hastalar ve doktorlar arasındaki vekalet ilişkisini tanımış ve bu konuda yerleşik uygulamalar benimsemiştir. Şu anda doktorların veya hastane personelinin hataları, ekipman vb. Yaralanmaları sonucu zarar gören hastaların doktorlarından, varsa hastanelerinden de maddi ve manevi tazminat talep etme hakları vardır. Doktorun hatası hastanın ölümüne sebep oluyorsa bu durumda Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesine göre taksirle öldürme suçu oluşur.   

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul