İflas hukuku nedir?

İflas hukuku, borçlunun borcunu ödememesi sonucu borçlu için açılan icra takibi ya da koşullara göre iflas yolu ile takip edilmesi konularını kapsamına alan bir hukuk alanıdır. Yargılama hukuku ile etkileşim halinde olan icra ve iflas hukuku, alacaklının icra takibini nasıl yapacağı, borçlunun yasal haklarının neler olduğu, alacaklı kişinin tüm hukuki hakları, borcunu ödemeyen taraftan malların haciz yolu ile alınması ya da bu malların nakde çevrilmesi gibi konuları kapsamı içerisine almaktadır. 

İflas Hukuku Nedir?

İflas hukuku nedir? sorusuna borcunu ödemeyen borçluya devlet aracılığı ile taşınır taşınmaz tüm varlıklarına el koyma yoluyla alacaklı için borcun karşılanması vb. borç ve alacak konuları ile ilgili hukuki süreçlerin yürütüldüğü bir hukuk alanı olarak işlev görmektedir cevabı verilebilmektedir. 

İcra teşkilatı, icra işlemlerinin ve davalarının genel takibi, ilamsız ve ilamlı icra, alacak tahsili ile ilgili tüm yasal süreç, ödeme emri verilmesi, ödeme emrine itiraz ve bu itirazın kaydırılması, menfi tespit ve istirdat davaları ile ilgili süreçler, haciz yolu, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılmasına ilişkin düzenlemeler vb. konular icra ve iflas hukukunun genel konuları arasında yer almaktadır. 

İlamlı icra, para ve teminat dışındaki başka alacaklar ile ilgilidir. 

İlamsız icra, para ve teminat alacakları ile ilgilidir. Mahkeme kararına ya da belge, ispat gerekmeyecektir. İlamsız icra, genel haciz, kambiyo senetlerine göre haciz, kiralanan taşınmazlara dair icra şeklinde uygulanmaktadır. 

Menfi tespit, iflas öncesinde ya da sonrasında borçlunun borcu olmadığına dair ispata yönelik dava açması durumudur. 

İstirdat davası ise, borçlu olmadığı halde icra tehdidi altında ödenmek zorunda kalınan paraların iadesi talebinde bulunulması için açılan davalardır. 

Çek ve senet tahsili, cari hesap ya da faturalandırılmış alacaklar, kredi, kredi kartı alacakları vb. tahsilat yapılamayan alacaklar için icra ve iflas hukuku devreye girecektir. 

İflas Hukuku Nasıl İşler?

İflas hukuku nasıl işler? sorusuna borcun tahsili için çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır ile cevap verebilmekteyiz. Alacaklı kişi alacağını icra ya da iflas yöntemi ile alabilmektedir. Borçlunun mal varlığına el konularak devam ettirilecek olan süreç, malların haciz edilmesi ve haciz edilen malların paraya çevrilmesi şeklindeki hukuki aşamalar devam edecektir. Tüm bu süreçleri bir avukat eşliğinde yapmak gerekmektedir. İflas hukukunun davaları İcra Ceza Mahkemeleri’nde görülmektedir. 

 

İflas Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

İflas hukuku temel ilkeleri;

 • Kanun hükümlerinin taraflarca yerine getirilmesi ilkesi,
 • İcra ile ilgili takibin icra organları tarafından takip edilmesi ilkesi,
 • Ekonomikliğin takip edilmesi ilkesi,
 • Açıklık ilkesi,
 • Yazılı ve sözlü beyanda bulunulması ilkesi,
 • Yasallık ilkesi,
 • Haczedilen malların nakde çevrilmesi ilkesi,
 • İcra yollarının ve icra tedbirlerinin sınırlandırılması ve sınırların belirli olması ilkesi,
 • Tasarrufa bırakılma ilkesi şeklindedir.

Tüm bu ilkeler alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkinin yasal dayanaklar ile ilerlemesi ve her iki tarafında haklarının gözetilerek davaların sonuçlandırılması açısından son derece önemlidir. 

İflas Hukuku İle İlgili

 1. Kanunda yer alan hükümlere göre, (taahhüdün ihlali durumunda) borçlunun mevcut borcunu ödenmemesi durumunda borçluya hapis cezası uygulanmaktadır.
 2. İcra mahkemelerinin yanı sıra icra ve iflas daireleri de alacağın tahsil edilmesi için görev yapmaktadır.
 3. İcra daireleri ve icra mahkemeleri gerek görülmesi durumunda polis yardımı ya da kolluk kuvvetlerin yardımını alacak alacağın tahsil edilmesi işlemini yürütebilmektedir.
 4. Borçlunun zorlama yoluyla borcunu ödemesi işlemi sadece kamu otoritesi yoluyla gerçekleşebilmektedir.
 5. Ekonomik durumu bozulan kişiler ve ya işletmeler için mali durumun iyileştirilmesi ve hatta eski haline dönmesini sağlamak için avukatlar aracılığı ile konkordato ilanında bulunulabilmektedir.
 6. Avukatlar genellikle hukuki sürecin başlamasından önce alacaklının borcunu tahsiline yönelik uzlaşmacı bir yol izledikten sonra borçlu kişiden alacağı tahsil edemediği durumlarda icra ve iflas hukukunun yaptırımlarına başvurmaktadır.

İflasın açılması anı ne zamandır?

Ticaret mahkemesinin ilgili hakkında iflasa karar verdiği günün/saat iflas açılmış olup hüküm doğrumaya başlar, kararın kesinleşmesi beklenilmez.

İflasın ertelemesi hükümleri kalktı, borçlu olarak ne yapabilirim?

İflas ertelemesi hükümleri yerine konkordato hükümleri getirilmiş olup iflasın önüne geçilmesi açısından ilgilisi tarafından ticaret merkezinin faaliyet gösterdiği yer mahkemesinden konkordato kararı alınabilir.

Konkordato sürecinde borca faiz işlemeye devam eder mi?

İpotek/rehin ile teminat altına alınmış olan borçlar hariç diğer teminatsız borçlara konkordato mühletinin alınmasından itibaren faiz işlemeyecektir.

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul