İcra hukuku nedir?

Kişilerin, bankaların, kredi, şirketlerin, çek, poliçe, senet gibi sebeplerden kaynaklan ve alacaklarını kanun yolu ile tahsil etmesine olanak sağlayan hukuk türüne icra hukuku denmektedir. İcra hukukunu daha açık bir şekilde anlatmamız gerekse borçlu kişilerin alacaklarını eğer rıza yolu ile tahsil edemezse kanun aracılığı ile haciz yolunu kullanarak elde etmesine denmektedir. Bu hukuk türü içerisinde alacak ve borç ilişkisi birden fazla nedenden dolayı ele alınabilir. Alacakları çek, senet, fatura, kredi, ipotek, kredi kartı, nafaka tarzında ele almak mümkündür.

İcra Hukuku Nedir?

İcra hukuku genel olarak para tahsili olarak kabul edilse bile aslında icra hukuku, taşınmazların tahliyesi ve teslimi, taşınır teslimi, bir işin yapılması ya da yapılmaması, irtifak hakkına göre ilanların icrası, çocuk ya da çocukların teslimi, çocuk(lar) alakalı kişisel ilişkilerin kurulması gibi geniş anlamlar içerisinde de değerlendirilir. İcra hukukunda ele alınan haciz yolları;

 • İlamlı icra
 • İlamsız icra
 • Rehinin paraya çevrilmesini takip eden takip ihtiyati haciz
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu olmaktadır.

İcra Hukuku Nasıl İşler?

İcra hukukunda işlemler nasıl bir süreç içerisinde değerlendirilir gibi sorular sıklıkla sorulmaktadır. Cumhuriyet savcıları ve adalet müfettişleri yalnızca icra daireleri denetleme görevi sorumlulukları olduklarından burada yardımcı organ görevi görürler. İcra idaresi, icra ve iflas kanunu birinci derecede uygulanmakta sorumludur. Burada açılan davalar kendi türlerine özgü olarak ele alınmaktadır. 

İcra daireleri kendisine verilen görevleri yaparken gerektiğinde zor kullanma yetkilerini de kullanabilirler. Borçluların kapısını çilingir kullanarak açtırma hakları da bulunmaktadır. Borçluların üzerini de arama yetkileri de bulunmaktadır. Bu hususta kolluk güçleri icara dairelerine yardımcı olmaktadır. 

Bir kişi (alacaklı) icra takibinde bulunmak istediğinde ilk yapması gereken icra dairesine başvurmasıdır. İcra hukuku içerisinde bütün takip çeşitleri icra daireleri içerisinde başlatılmaktadır. İcra hukuku kapsamında ele alınması gereken davalar diğer davalar ile benzerlik göstermesi durumunda alacaklıların ilk yapması gereken alanında uzman bir avukata başvuruda bulunmaktadır. 

Kısa sürede alacaklarınızı kanun yolu ile tahsil edecek alacak davaları için sizlere en iyi hizmeti sunan danışmanlık büromuzdaki uzman avukatlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

İcra Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

İcra hukuku içerisinde icra organları, cebri icra yetkisini uygulamak ile sorumludur. Alacaklı şahısla borçlu şahsın menfaatlerini mümkün oldukça denetleyerek hareket etmelidir. Bu aşamada ölçüsüz davranışlarda bulunulmamalıdır. 

İcra takipleri kesinlikle bir dava açılması anlamı taşımamaktadır. Burada yalnızca borçlu borcunun ödemesi için devletin yasal organları tarafından takip edilir. Bundan dolayı davalı ve davacı olarak asla adlandırılmamaktadır. Takibin tarafları arasında birden fazla kişinin olması durumu da olabilir. Burada ise zorunlu ya da ihtiyari takipler olabilmektedir.

İcra dairelerinin en temel görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • İcra takip talebini gerektiği gibi kabul etmek
 • Borçlu şahıs veya şirkete ödeme emri göndermek
 • Borçlu şahıs veya şirkete icra emri göndermek
 • Borçlu kişi ya da şirketin mallarını haczetmek
 • Haczedilen malları satmak ya da paraya çevirmek
 • Sıra cetveli düzenleme
 • Alacağını kısmen veya tamamen elde edemeyen alacaklılara borç ödemeden aciz belgesi düzenlemek
 • Elde edilen paraları sıra cetveline uygun bir şekilde alacaklılar arasında pay etme
 • İlamlı icrada icranın iadesini hemen gerçekleştirme

İcra hukuku kapsamında ele alınan davalarda borçlu ve alacaklının nasıl bir ilişki içerisinde olduğu tespit edilir ardından bu ilişkiye yönelik dava türü belirlenir ve gerekli başvurular yapılır. Bu konuda uzman bir avukat danışmanlığı almak borçlu kişinin alacaklarını alırken yasal yolların tamamı hakkında bilgi almak önemlidir. 

Borçlu tarafından vaktinde ödenmeyen alacak için zorlama cebri icra, yalnızca yasalar kapsamında kamu otoritesi tarafından yapılmaktadır. Bundan dolayı kişilerin ticarette bulunduğu yada herhangi bir sebeple doğmuş olan borç ve alacak hususunda yasal olmayan yollara başvurmaması gerekir. Bu tarz durumların varlığında icra ve iflas hakkında uzman avukatlarından hemen destek alınmaktadır. Daha detaylı bilgi için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

İcra dairesinden gelen ödeme emrine nereden ve ne kadar sürede itiraz edilir?

İcra emrini gönderen icra dairesine başvurularak borca, faize veya yetkiye itiraz edilebilecek olup süre tebliğden itibaren 7 gündür.

Maaş haczinde maaşın en fazla ne kadarı haczedilebilir?

Çalışan kişinin net maaşının toplamda en fazla dörtte biri haczedilebilecek olup birden fazla alacaklı olması durumunda alacaklılar sıraya konulacaktır.

Evde borçlu yokken icra memuru gelip haciz yapabilir mi?

Haciz sırasında borçlunun bulunması aranan bir şart olmayıp haciz memuru icra işlemi uygulanacak eve çilingir marifeti ile girip kanunen muhafaza işlemi yapabilecektir.

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul