Borçlar hukuku nedir?

İşletmeler ile müşterek borç durumları Borçlar Kanunu ile ele alınmaktadır. Kanun önünde önemli bir konuma sahiptir ve belirli ilkeleri vardır. Aynı zamanda geniş bir çalışma yelpazesine sahip olduğu söylenebilir. Borçlar hukuku özel bir hukuk dalı olarak öne çıkmaktadır. Eşitler arasındaki borç ilişkilerini inceleyen ve onlarla buna göre ilgilenen bir disiplin olarak da tanımlanabilir. Borçlar Kanunu aynı zamanda özel hukukun borçlar hukukunun da kaynağıdır. Bu bağlamda borç ilişkilerini inceleyen ve borçlar hukuku kapsamında gerekli düzenlemeleri yapan bir kanundur. Günümüzde ticaret ve tacirlerle ilgili önemli kanunlara ait olduğu söylenebilir. Taraftarlar arasındaki borç ilişkisini inceleyen ve buna göre doğru durumu ortaya koyan kanun, borçlar kanunudur. Dolayısıyla bu açıdan doğru hukuki durumun ortaya konulması büyük önem arz etmektedir.  

Borçlar Hukuku Nasıl İşler?  

Borç kavramı: Alacaklının borçludan talepte bulunma hakkının bulunduğu ve borçlunun tek bir alacak veya borcu ifa etmek zorunda olduğu hukuki ilişkidir. Borç İlişkisi: Bir organizmadır. Borç ilişkisinin en temel kaynağı bir sözleşmedir. Bir kavram olarak borç ilişkisi, sözleşmenin işleyiş sırasına göre, sözleşmenin sona erdiği ve sona erdiği anda sözleşmeden önce ortaya çıkar. İlişki, sözleşme yapılmadan önce bir borç ilişkisi oluşturabilir. Borç ilişkisi, bir veya daha fazla alacak hakkı, bazı yenilik hakları, bazı yan haklar, bazı denetim hakları, bazı arızi yükümlülükler, zamanaşımından kaynaklanan yükümlülükler, takyidatlar ve menfaat haklarını içeren bir alacaklı ile borçlu arasındaki bir ilişkidir. İstisna, borç ilişkisinin tek bir alacak hakkı yaratması olup, haksız fiillerden doğan zararlar da buna dahildir. Haklar: Hak sahibi lehine ayrıcalıklı bir durum yaratırken başkaları için de yükümlülükler yaratan hukuki bir ilişkinin unsurudur. Borçlar hukuku işleyişi bu kavramlar üzerinde etkilidir.  

Borçlar Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?  

Borçlar hukukunun temel ilkeleri karşımıza şu şekilde çıkmaktadır; 

  • İrade özerkliği ilkesi: Hukuk düzeni, bireylere kişisel ilişkileri kendi özgür iradelerine ve kendi iradelerine göre düzenleme gücü verir. Ölüme bağlı özerkliğin işlerliğini garanti eden en önemli hukuki araçlar hukuki işlemler, özellikle sözleşmelerdir. Bu ilke, bireyleri özel hukuk ilişkilerini düzenlerken başta devlet baskıları olmak üzere çeşitli dış baskılardan korumayı amaçlar.  İradenin özerkliği sonsuz değildir. TBK sanat. 27’nin bazı sınırlamaları vardır.  
  • Sözleşme özgürlüğü ilkesi: Sözleşme imzalanıp imzalanmadığı, istenilen türde ve içerikte sözleşme akdetmek, sözleşmenin karşı tarafı seçilir, Bu, kurulmuş bir sözleşmeyi feshetme özgürlüğüdür.  
  • Eşitlik ilkesi: Hukukta taraflar arasında ayrım yapılmaz. Borç ilişkisinde alacaklılar ve borçlular eşit olarak korunur.  
  • Şekil özgürlüğü ilkesi: Bir yükümlülük sözleşmesinin geçerliliği, özel biçim gereksinimleriyle sınırlı değildir. Resmi yükümlülükler (gayrimenkul satışına ilişkin garantiler, devirler ve sözleşmeler resmi olarak yapılır) bir istisnadır.  

Borçlar Hukuku Çalışma Alanları Nelerdir?  

Borç hukuku, birçok farklı çalışma alanında belirli işlemleri içerir. Burada en önemli şey ortaya çıkacak borç ilişkisi üzerinden hukuki düzeyde sonucun çözüme kavuşturulmasıdır. Standart yapı altında, işlemler yerleşik ilkelere ve kanunda belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Bu bağlamda borç hukuku ile ilgili çalışma alanları öne çıkmaktadır: Tüm sözleşme türlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, sözleşmeleri doğru ve verimli bir şekilde hazırlanması, sebepsiz zenginleşme, ihlaldir. Bu şekilde işlemler, yukarıda bahsedilen araştırma alanlarının birçok farklı sektörünün sınırları içinde gerçekleşir. Bu durumda, akıllara gelebilecek kadar çok farklı esnaf için önemi vardır. Yapılan sözleşme ile birlikte alacaklı ile alacaklı arasındaki borç ilişkisi de iş sözleşmesi kapsamında ele alınmaktadır. Karşılaşılabilecek tüm sorunlar ve çatışmalar ve çözülmesi gereken durumlar için çok önemlidir.  Daha detaylı bilgi için hukuk büromuzla iletişime geçebilirisiniz.

Kefil olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Türk Borçlar Kanununun 583. maddesi uyarınca geçerli bir sözleşme bulunmalı ve kefil olunacak miktar ile kefalet tarihi kefilin el yazısı ile yazılmalıdır. TTK’da sayılan istisnai durumlar haricinde; kefil olacak kişi evli ise eşinin de yazılı muvafakati aranmaktadır.

Kredi borcunu ödeyemeyince hapse girme riski var mı?

Kredi borcundan kaynaklı hapis cezası kanunen öngörülmemiş olup borcun takibi sırasında borçlu tarafından imzalanmış bir borç ödeneceğine dair bir taahhütname imzalandı ise taahhüdün ihlali sonucunda en fazla 3 ay süre ile disiplin hapsi riski bulunmaktadıri.

Yazılı olmayan sözleşmenin hukuki gerçerliliği var mıdır?

Kanunda özellikle belirtilmedikçe sözleşmelerde şekil serbestisi bulunmakta olup kanunda veya sözleşme sırasında taraflarca yazılı olma şartı kararlaştırılmamış ise sözleşme yazılı olmasa da geçerlidir. Sözleşmenin yazılı olmasının önemi ispat aşamasında kendini göstermektedir.

 

 

 

Yorum yapın

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul