Legal advice & case studies.

Çocuk hukuku nedir?

Dünya üzerinde en masum ve korunmasız olan çocuklarımızın korunması için düzenlenen hukuk dalına çocuk hukuku denmektedir. Hem dünyanın genelinde hem de ülkemizde son yıllarda çocuklara karşı gerçekleştirilen başta sert müdahale yöntemleri ve çocukların mağdur oldukları birçok suça daha çok muhatap kalmaktayız.  Savaşlar, göçler ve ekonomik zorluklar ne yazık ki en çok çocukları mağdur etmektedir. Bundan … Read More

Borçlar hukuku nedir?

İşletmeler ile müşterek borç durumları Borçlar Kanunu ile ele alınmaktadır. Kanun önünde önemli bir konuma sahiptir ve belirli ilkeleri vardır. Aynı zamanda geniş bir çalışma yelpazesine sahip olduğu söylenebilir. Borçlar hukuku özel bir hukuk dalı olarak öne çıkmaktadır. Eşitler arasındaki borç ilişkilerini inceleyen ve onlarla buna göre ilgilenen bir disiplin olarak da tanımlanabilir. Borçlar Kanunu … Read More

Ceza hukuku nedir?

Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kanun hukukuna verilen isim ceza hukuku denmektedir. Kendi içerisinde genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır.  Genel ceza hukukunun incelendiği alan, suç kavramının maddi ve manevi unsurları ile tanımı, ceza hukukunda olan genel ilkeler, ceza kavramlarının tanımları, suçu ortadan kaldıran sebepler, cezayı azaltan ya da ortadan kaldıran sebepler ile … Read More

Çevre hukuku nedir?

Çevre insanların ile tüm canlıları yaşadığı ve yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ortamı oluşturmaktadır. Çevre dendiğinde bu kavramın içerisine pek çok konu dahil olmaktadır. Bunların en önemlilerini ise hava, su, toprak gibi ana bileşenlerin yanında hayvanlar, bitkisel türler, doğal gıda türleri ve doğal kaynaklardır. Günümüzde insanın davranışları ve egemenliğinden dolayı çevre kavramı içerisinde insanlar … Read More

Askeri hukuk nedir?

Askeri Hukuk özellikle askeri personel ve onların ihtiyaçlarını ele alan ceza hukuku dalıdır. Askeri ceza hukukunun konusu, askeri ceza hukuku ve diğer askeri yasalar kapsamındaki suçların ve bunlara uygulanan yaptırımların ele alınmasını içermektedir. Askeri Ceza Hukuku; askeri ceza ve disiplin davalarını kapsayan ve bu konuda yasal hükümler içeren bir kamu hukuku dalıdır. Askeri ceza ve … Read More

Sigorta hukuku nedir?

Araba kullanırken, çalışırken hayatın her anında her türlü kaza yaşanabilmektedir. Birey ihtiyatlı davranırsa, küçük kayıplar genellikle kişisel bütçeye fazla zarar vermez. Ancak iklim değişikliği ve doğa olaylarının neden olduğu sorunlar, araçlarda meydana gelen arızalar kişilere çok zarar verebilir. Bunlar ciddi mali hasara neden olabilir ve bireyleri sıkıntıya sokabilir. Bu sorunlar Sigorta hukuku kavramının ortaya çıkmasına … Read More

İnternet hukuku nedir?

İnternet ya da daha geniş tabiri ile bilişim hukuku olarak hayatımıza giren bu hukuk dalı içerisinde bilginin paylaşımını konu alan hukuk konuları işlenmektedir. İnternet hukuku aslında bilişim hukuku içerisinde incelenen bir alt hukuk dalıdır. İnternetin kullanım ile ilgili yasal çerçeveyi belirlemesine yardımcı olan bir sistemdir. Özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim … Read More

Rekabet hukuku nedir?

Ekonomik ilişkilerin rekabetin merkezinde olduğu varsayımı, piyasa ekonomisinin temel ilkesini oluşturur. Rekabetçi bir piyasa yapısı, firmaları rekabet avantajlarını sürekli olarak piyasa koşullarına göre ayarlamaya teşvik eder. Ancak, piyasa seyrini sürdürürse, piyasadaki firmaların rekabet etmek yerine işbirliği yapmasını önlemek için devlet müdahalesinin gerekli görülebileceği ve bu durumun sosyal refahı ve ekonomik kalkınmayı olumsuz yönde etkileyeceği düşünülebilir. … Read More

Patent hukuku nedir?

Patent kelimesi Latince kökenden gelmekte olup “açıklık” olarak Türkçeye çevrilmektedir. Terimsel olarak anlamı ise “teknik olarak karşılaşılan bir probleme tekniksel çözüm yöntemleri bulmak” manasına gelmektedir. Bu kavramın Türk Hukuku ve Türkçeye girmesi ise 1879 tarihine kadar uzanmaktadır ilk kez 1879 yılında yayınlanan İhtira Bera-ı Kanunu’nda tanımlanmıştır. İhtira kelimesi “icat etmek” anlamına gelirken berat kelimesi ise … Read More

Miras hukuku nedir?

Miras bırakan kişinin ya da kişilerin ölümü üzerine sona ermeyen hak ve borçlar ile alakalı hukuki durumları düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denmektedir. Eğer mülkiyet ölüm ile sona ermiş olsaydı bu durumda miras hukukuna gerek duyulmayacaktı ancak miras hukukunun düzenlenmesi ile burada bahsi geçen hak ve borçlar devam niteliğindedir.  Miras hukukun esasında mülkiyet hakkı ve … Read More

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul