Jet Hukuk Bürosu

Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de avukatlık hizmeti vermekteyiz. Hak kayıplarına uğramamak adına bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu sayede hukuki sorununuza hızlı çözümler üreterek sonuca ulaşabiliriz.

Hukuk Nedir?

Toplumun genel yararını sağlamak adına konulmuş ve kamu gücü ile desteklenen kaide, hak ve kanunların bütününe hukuk denmektedir. Hukuk ile bireylerin birbirileri toplumla ve devlet ile ilişkilerini düzenlemektedir. Hukuk nedir tanımı için kısaca kamu erki vasıtası ile düzenlenmekte olan sisteme denir. Hukuk kuralları bulunduğu toplumun değer yargılarını da taşımaktadır. Bu durumda da insan davranışlarını denetler. Hukuk, toplumun geneli için doğru olanı amaçlar ancak hiçbir zaman herkes için genel geçer kavram olmamıştır. Bu kavram hukuk âlimleri tarafından her zaman tartışılmıştır ve zaman içerisinde çok farklı şekillerde algılanmıştır. Hukuk kendi içerisinde farklı dallara ayrılmıştır. Bunlar pozitif hukuk, mevzu hukuk, ideal hukuk, tarihi hukuk, objektif hukuk, sübjektif hukuk olmaktadır.

Ülkede yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk türüne pozitif hukuk denmektedir. Bunun içerisinde anayasa, yasa, tüzük, yargısal içtihatlar olduğu gibi örf ve adetlerde bu kapsam içerisinde yer almaktadır. Ülkede belirli bir dönem yürürlükte olan hukuk kurallarının yalnızca yazılı olanları ile ilgilenmektedir. Kanun ve kanun hükmünde kararname, tüzük gibi kurallar mevzuat içerisinde değerlendirilir. Adaleti en uygun olacak tarzda karşıladığı düşünülen hukuk türüne ideal hukuk denmektedir. Tarihi hukuk ise geçmişte uygulanan ve günümüzde mevcut olarak uygulaması olmayan hukuk için söylenmektedir. Toplum yaşantısında uygulanması zorunlu olarak karşımıza çıkan kurallardır. Kişiler ile ilgili ve genelde özneye ait kurallar olarak bilinmektedir. Türkiye’nin hangi bölgesinde olursanız olun Jet Hukuk Bürosu olarak her daim yanınızdayız.

Hukuk Nasıl İşler?

Kişilerin her türlü mağduriyetlerine göre karşılık olarak anayasamız üzerinde bu mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak için konulan kural ve koruyucu yasalar hayatımızda yer almaktadır. Bazen insanlar bu yasalardan yararlanmak istediğinde hukuka başvurulmaktadır.

Yaşanan mağduriyet hukukun alt dallarından hangisine yönelik ise onun tespiti yapılır ardından birlikte çalışılan avukat ile birlikte şikâyet süreci başlar ve bu süreç şu şekilde işlemektedir. Öncelikle mağdur olan kişinin şikâyet dilekçesinin yazar ardından mahkemeye sunulur ve bundan sonra avukat gerekli yasal süreci yürütmeye de başlamaktadır. Bazı dava konuları mağdur olan şahısların ya da şahsın şikâyeti ile açılır ancak bazı suçlar şikâyete gerek duyulmadan da kamu davası olarak açılmaktadır. Bunlara ek olarak mağdur olan kişi mağduriyeti yaşadığı boyunca ilk 6 ay içerisinde gerekli makamlara bireysel olarak ya da avukatı aracılığı ile başvuruda bulunmadığı takdirde yaşamış bulunduğu mağduriyetlerden doğan haklarından feragat ettirerek davacı olma hakkı gibi konular düşürülmektedir. Hukuk nasıl işler ve süreci nasıl sürdürmek gereklidir avukatlar aracılığı ile öğrenilebilir. Başta İstanbul Hukuk Bürosu ve tüm şehirlerimizde hukuki sorunlarınızın çözümleri için iletişime geçiniz.

Hukuk Davası Nasıl Açılır?

Hukuk konusunda en çok merak edilen konulardan biri hukuk davası nasıl açılır? Sorusunun cevabıdır. Dava hakkı ile ihlal edilen ya da tehlikeye girilen kişilerin sordukları sorudur. Bizde bu yazımızda sizlerin genel olarak sordukları ve merak ettikleri bir süreci açıklayacağız. Süreç ilgili ilk olarak mahkemeye bir talep yöneltmek ya da diğer resmi rakamlara yöneltilen taleplerden farklı olarak basit bir dilekçe yazımı ile başlamaktadır. Bir davayı açma hem kanunda olması gereken hem de dilekçe hazırlamayı bunun mahkemeye verilmesi gibi süreçleri kapsamaktadır. Hukuk davaları ve idari davalara göre uygun bir dilekçe yazmanız ve mahkemelerin tevzi büroya gitmek için gerekmektedir. Eğer bir kişi tevzi bürosuna gitmesinin ardından gerekli harç ve giderleri ilgili maliye veznesi ve mahkemeler veznesine giderek yatırmanızı gerekli kılar. Alınan makbuzlar ile birlikte tekrar tevzi bürosuna sunulmasının ardından hukuk davası açılmaktadır. Suç duyurusunda bulunmak adına şikâyet dilekçesi yazarak savcılık makamına da sunmanız gerekmektedir.

Hukuka aykırı bir fiile karşılaştığınız vakit, hakkınız yenildiğinde veya suç işlendiğini düşündüğünüzde hemen dava açabilirsiniz. Ancak davayı kazanmanız için kanunlarda belirtilen şartların mevcut olması da gereklidir.

Davanın açıldığı tarih dava dilekçesinin tevzi bürosuna kaydedildiği tarihi olmaktadır. Bu kural aslında hem harca tabi davalar hem harca tabi olmayan davalardan dolayı geçerlidir. Görevsiz ya da yetkisiz olan bir mahkemede dava açılması durumunda süreç daha farklı bir şekilde işlemektedir. Bu kısımda yeni mahkemede dava açılması durumunda devam eden dava, ikinci bir dava olmayıp ilk mahkemede açılan davalar için bir devam niteliği olarak görülmektedir.

Hukuk davası nasıl açılır sorusundan sonra merak edilen konuda dava açma süresi de önemlidir. Ancak her davanın süresi farklılık göstermektedir. Hukuk davalarında genel zaman aşımı süresi 10 yıl olmakla beraber birçok farklı dava da türü bakımından özel zaman aşımına uygun bir sürede öngörülmektedir.

Hayatımızda Hukukun Yeri

Hukuk, hakları güvence altına alan kurallara denmektedir. Hukuk, öncelikle olarak hak kavramının insanın gönlünde ve aklında bulunması ve kabulü ile gerçekleşir. Bu insanın ruhen haklar sistemini kabule hazır bir hale gelmesi ya da onu benimsemesidir. Hukukun yazılı metinler toplulukları ve külliyatları halinde durmaktadır.

Hukuk kurumu, haklar alanı ile birlikte tüm bu anlayış, kültür değer ve beklentiler dünyasına kendi içerisinde yanıt bulmaya çalışır. Hukuk nedir ve nasıl ilerlemektedir sorusu sürekli akıllara gelmektedir. Hukuk sisteminin işleyişi ancak ahlak ve kültürün hukuk insanlarının benliğinde var olması ile meydana gelir.

Modernleşme esnasında devletin giderek artan bir biçimde toplumsal hayatta önemli bir güce ulaşması ve hukuk kuralları koymaktadır. Ayrıca toplumsal ilişkilere de müdahale etmesini zorunlu kılan bazı durumların ortaya çıkması, hukuk kurallarının sistematik bir hal almasında yardımcı olmuştur.

Ancak toplumun hukuk düzeni yalnızca devlet tarafından konmuş olan yazılı hukuk kurallardan oluşmamaktadır. Devletin iradesi dışında oluşan genel hukuk ilkeleriyle örf ve âdet kurallarında hukuk düzeninin kapsamı içerisinde bulunmaktadır. Fakat bunların bağlayıcılık niteliği kazanmasında pozitif hukuk tarafından tanınmış olmalarında oldukça bağlıdır.

Hayatımıza etki eden değerler, aslında kişilerin düşünce tutum ve davranışlarını ölçüt olarak ortaya çıkmakta ve bizleri etkilemektedir. Toplumsal hayatın vazgeçilmez öğeleri de oluşturmaktadır.

Hayatımızda hukukun yeri oldukça fazladır. İş hayatımızda, evlilik hayatımızda, ekonomimizde, sosyal ilişkilerimizde yani her iş içerisinde mutlaka bir şekilde vardır. Hukuk içerisinde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde yer almak hayatımızın daha düzenli ve sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır.

Ceza ve Özel Hukuk Arasındaki Fark Nedir?

Kamu hukuku devler ve vatandaşlar ya da devletin kendi kurumları arasında ilişkileri düzenleyen hukuk alan içerisinde yer alır. Özel hukuktan ayrılması sırf teorik bir ayrım olarak karşımıza çıkmaz başvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından da oldukça önemlidir.

Ceza ve özel hukuk arasındaki fark nedir sorusu hukuk ile ilgili kişilerin sürekli araştırdığı bir konudur. Kamu hukukunun konusu olan devlet ve yurttaş arasında hukuksal uyuşmazlıklar, özel hukuk uyuşmazlıklarında genel sulh ve asliye mahkemelerinde değil, idare mahkemelerince çözülmektedir.

Ceza hukuku da ceza verme yetkisi yalnızca devlere ait olduğundan kamu hukuku alanına girmektedir. Hukuki bir çatışmanın özel mi, kamusal mı gibi olduğunun ayrımı için çeşitli teoriler de geliştirmiştir.

Çıkar teorisine göre eğer hukuki bir uyuşmazlık kamunun çıkarları ile alakalı ise bu kamu hukuku içerisinde değerlendirilir. Ancak alt-üst ilişkisi teorisine göre hukuksal bir çatışma, biri diğerinden sahip olduğu devlet erki sebebi ile daha üstten bulunan iki hukuki nesne arasında ise kamu hukuku içerisindedir.

Özel hukuk teorisine göre ise, hukuki uyuşmazlıkların konusu olan kanunlar, tüm yurttaşlara için de değil yalnızca devlet erkine sahip olan bir hukuki nesne hak ve ödevler yüklüyorsa bunlar da kamu hukuku içerisinde yer alır. Kamu hukuku içerisinde olan hukuk dalları;

 • Anayasa hukuku
 • Ceza hukuku
 • İdare hukuku
 • Vergi hukuku
 • Yargılama hukuku
 • İcra ve iflas hukuku ve son olarak
 • Devletler genel hukukudur.

Ceza ve özel hukuk arasındaki fark nedir bu ayrım ilk kez ne zaman yapılmıştır diye merak edenler için; ilk defa ünlü Roma hukukçusu Ulpianus tarafından yapılan kamu hukuku ve özel hukuk ayrılmıştır. Burada hukukun düzenlediği ilişkilerin özellik ve taraflarına göre belirtilen iki temel kola ayrılması ile ortaya çıkmıştır.

Kamu veya ceza hukuku ve yönetilenler ve yönetenler arasında ilişkileri düzenleyen bir hukuk kolu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özel hukuk ise bireylerin ve bunların bir araya gelmesi ile oluşan toplulukların birbiri ile olan ilişkilerini eşitlik ve irade serbesti esaslarına göre düzenleyen hukuk dalıdır denilmektedir. Özellikle eşitlik ve irade serbesti özel hukuk için en belirin ve en temel niteliklerindendir.

Özel hukukun düzenlediği ilişkilerde her iki taraf içinde birbirlerine eşit bir konum söz konusudur. Bu ilişki içerisinde konumundan dolayı üstün olan bulunmamaktadır. İki taraf için karşılıklı olarak anlaşmak şartı ile serbest iradeleri ile yaptığı işlemlerdeki ilişkileri düzenler ve yüküm ve sorumlulukların yerine getirilip getirilememesini denetler. Özel hukuk kendi içerisindeki ilişkilerde bir taraf diğeri için asla zorla, cebr ve hile ile kendi iradesini kabul ettiremez. Özel hukuk kendi içerisinde şu şekilde alt dallara ayrılır;

 • Medeni hukuk
 • Ticaret hukuku
 • Borçlar hukuku
 • Medeni usul hukuku
 • Devletler özel hukuku
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku
 • Kamu hukuku
 • İcra ve iflas hukuku

Ceza hukuku ve devlet ile bireyler ya da bunların oluşturdukları topluluklar arasında kurulan ilişkileri inceler aynı zamanda devletin diğer devletlerle olan ilişkilerin düzenlenmesine de yardımcı olur. Kendi içerisinde bir kurallar bütünlüğü esastır. Ceza hukuku ilişkilerinde devlet ile birey karşısında üstün bir durumdadır. Kamu yaranın temsilcisi ve savunucusu olarak bu işlevi yerine getirir. Bundan dolay devlet kamu ya da ceza hukuku kapsamında ilişkilerinde kendi iradesi ve birey iradesine zorla kabul ettirme söz konusu olabilir. Burada egemen konumda devlet ve kamu yararı vardır. Bundan dolayı kamu hukuk içerisinde taraf eşitliliği ve irade serbestliği gibi tanımlardan bahsedemeyiz. Kamu hukukun alt dallara ayrımlaşması ise genelde şu şekilde kabul görmektedir;

 • Anayasa hukuku
 • İdare hukuku
 • Ceza hukuku
 • Vergi hukuku
 • Devlet Umumi hukuku
 • Ceza Muhakemesi hukuku
 • Uluslararası hukuk

Hukuk Davası Nasıl Açılır?

Hukuk davası açılım süreci ya da açılımı esnasında bireye düşen görev ve yükümlülükler nelerdir gibi sorularda en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Dava açmak istediğinizde ilk yapmanız gereken dava yetkilisi olan görevli bir mahkemeye dilekçenizi takdim etmenizdir. Tabi bu durumların öncesinde sizlere davanızda yardımcı olacak bir avukat ile görüşmeniz halinde avukat sizin adınıza bu süreci yönetebilir. Genel olarak bu süreç ise şöyle ilerlemektedir;

 • Yargılanmanın mahkeme tarafından yapılması adına gerekli harç ve gider avansından hukuk muhakemeleri kanunu gereğince peşin olarak mahkeme veznesine yatırmanız gerekir. Bu zorunlu tutulan bir süreçtir.
 • Bunun ardından dilekçe mahkemeye kayıt edilir
 • Ardından dava açma süreci aktif hale gelir.

Dava açılımında hazırlanan dilekçenin yeterli bilgi ile hazırlanmış olması gereğinden bu esnada profesyonel bir yardım almanızda fayda vardır. Örneğin; alanında uzman bir avukat uyulması gereken usul ve esaslara göre hareket ederek süreci sizin adınıza hızlandırır. Dava dilekçesi içerisinde hukuki bilgi eksikliğinin bulunmaması bu süreci istemediğiniz kadar uzanması ile sonuçlanabilir. Bu konuda yapmanız gereken şey usul ve esaslara uygun bir dilekçe örneğini inceleyerek sizler de dilekçe hakkında bir detaylı bilgi edinmektir.

Dava açma aşamasında, mağdur durumda kalan kişilerin akıllarına takılan bir başka unsurda dava açma için ne kadar ücret gerektiğidir. Dava açma ücretleri için genel bir tutar asla verilmez. Her davanın kendi içerisinde geliştiği farklılıklar olduğundan dava türü de baz alınarak farklı ücretler gerekebilir. Bu konuda detaylı bilgi için iletişim bölümümüzden yardım alınız. Jet Hukuk Bürosu en hızlı çözümler için sizlerle.

Son Güncelleme Tarihi:

Güven & Tecrübe

İstanbul’da yürüttüğümüz avukatlık faaliyeti, tamamen şeffaf ve güvene dayalı olarak inşa edilmiştir. Başarımızın yegane sebebini, uzun yılların verdiği tecrübe ve daha da önemlisi karşılıklı kazanılan güven oluşturmaktadır.

Aile Hukuku

Toplumun çekirdeğini oluşturan en dinamik yapı olan aile hakkındaki tüm hukuki sorunlarınıza çözümler.

Eşya Hukuku

Taşınır ve taşınmaz tüm mallarınıza ilişkin hukuki sorunlarınıza çözümler.

Tüketici Hukuku

Mal ve hizmet satın alımlarınızdaki anlaşmazlıklarınıza hukuki çözümler.

Danışmanlığınızı planlamak için bizimle iletişime geçin.

Jet Hukuk Bürosu
Mecidiyeköy
İstanbul